zaterdag 27 augustus 2016

Weekopdracht: "What is your true color?"

Weekopdracht: "What is your true color?" ofwel "Wat is jouw echte kleur?"
Je teveel aanpassen, is jezelf mismaken om geaccepteerd te worden. Als het lukt, ben je geaccepteerd....en stuk. Er is niets mis met jezelf eningszins aanpassen in een samenleving, maar als je het te ver doordrijft dan verlies je jezelf.
Maak en lijst van manieren waarop je je hebt aangepast. Wat heb je jezelf aangeleerd of afgeleerd? Wanneer heb je je te bescheiden of juist te onbescheiden opgesteld? Wat heb je onderdrukt, wanneer doe je alsof? Hoe heb je jezelf aangepast? Neem nu een leeg vel papier en teken er een poppetje op. Maak het niet te klein, ongeveer A4 formaat. Schrijf al je aanpassingen in de tekening. Zet ze op de plaats in je lijf waar ze volgens jou horen. Flink zijn zit misschien in je borst, aardig zijn in een te grote glimlach, enz. Kleur nu alleen de delen van de tekening waar je naar jouw gevoel nog jezelf bent. Is er veel kleur over in jezelf? Zo ja, prima! Zo niet, kijk dan of je weer wat meer kleur kan terugbrengen door weer meer jezelf te worden.

Doel: jezelf eens onder de loep te nemen om te zien in hoeverre je nog je echte zelf bent.

Weekly challenge: "What is your true color?"
Adapting yourself too much, is deforming yourself to be accepted. If you succeed, you are accepted...and broken. There's nothing wrong with adapting yourself in a healthy way in sociaty, but if you take it to far you'll loose yourself.
Make a list of ways you've adapted yourself. What have you learned yourself or what have you deprived yourself from? When are you too modest or when could you be more modest? What feelings have you surpressed? When are you faking? Take a piece of paper and draw a person on it. This is you. Don't use a small paper, but use a letter size. Write down all your adaptions on the drawing. Place them somewhere on yourself where this word belongs according to you. Being brave in the chest maybe, playing nice in the big smile etc. Color every part of the drawing that is still genuinely YOU. Is there a lot of color left? If so, that great! If not, reflect on why that is and see how you can make sure to bring some color back into yourself.

Goal: asses yourself to see what part of you is still genuinely YOU.

Inspiratie: kinderkaarten van Saskia de Bruin


zaterdag 20 augustus 2016

Weekopdracht: "Your problem is not who you are"

Weekopdracht: "Your problem is not who you are" ofwel "Jij bent niet je probleem".
Wanneer jij je identificeert met je probleem, dus wanneer je een probleem ziet als een deel van jezelf, dan is het heel moeilijk om een oplossing te vinden. Probeer je problemen los te koppelen van jou als persoon. Jij bent jij en je probleem is iets dat buiten jezelf staat. Relatieproblemen, gedoe op je werk, geldproblemen, ziek zijn....het zijn allemaal dingen die buiten jezelf staan. Het is niet wie jij bent. Probeer dus objectief naar je probleem te kijken, zonder dat je het als een deel van jezelf ziet. Op die manier is het makkelijker om constructieve oplossingen te vinden. Als je dit moeilijk vindt, stel jezelf dan bijvoorbeeld voor dat er iemand naast je staat met jouw probleem. Wat zou je die persoon adviseren?

Weekly exercise: "Your problem is not who you are"
When you identify yourself with a problem, so when you see the problem as a part of who you are, then it's hard to find a solution. Try to disconnect the problem from you as a person. You are you and your problem is something outside yourself. Complicated relationship, trouble at work, money problems, being sick.... it's all stuff that's not a part of you. It's not who you are. Try to observe your problems objectively and from a distance. If you think that is hard, just imagine there is a person standing next to you with your problem. What would you say to this person in terms of advice?zaterdag 13 augustus 2016

Weekopdracht: "Reflect on your relationships"

Weekopdracht: "Reflect on your relationships" ofwel "Kijk eens goed naar je relaties"
Noem eens één relatie die belangrijk voor je is of die je vaak spreekt. Dat kan een familielid, een vriend, een kennis, een leraar, een collega zijn etc. Op welke manier dient deze relatie jou? Wat betekent deze relatie voor jou? Wat brengt deze relatie vermoedelijk voor die ander? Leer je ervan? Kost het je onnodig energie en kracht? Word je er blij van of juist niet? Is het een gelijkwaardige relatie? Helpt deze relatie jouw groei? Doe dit vervolgens voor nog een paar andere persoonlijke relaties van je.

Doel: Bepalen waarom bepaalde relaties belangrijk voor je zijn en waarom andere niet, zodat je beter een keuze kunt maken over waar jij de meeste tijd en energie in steekt.

Name one relationship that is important to you or a person that you interact with on a regular basis. This could be a family member, a friend, a co-worker etc. In what way is this relationship serving you? What does having this relationship mean to you? Why would this relationship be important to the other person? Are you learning from it? Is it helping you gain energy or are you losing energy maintaining this relationship? Does it make you happy or not? Are both partners equal? Does this relationship help your personal growth? Repeat this question for some other personal relationships of yours.

Goal: To determine why certain relationships are important to you and why others are not, so you can choose which ones are worth your time and energy more than others.

Inspired by: Wisdom for healing cards